Ederfuglen.
.

Der er registreret ca. 235 fuglearter, hvoraf omkring 60 yngler regelmæssigt i landet. De fleste trækker mod syd om vinteren, havternen endda helt til Antarktis. Mere end halvdelen af ynglefuglene er knyttet til land eller ferskvand. I Nordøstgrønland er der flere fuglearter end i Vestgrønland, hvilket skyldes mere stabile og forudsigelige vejrforhold. Sildemåge og canadagås er eksempler på fugle, der er indvandret i nyere tid og har etableret store bestande løbet af de seneste 30 år.

Der er ingen endemiske fuglearter i landet, dertil har tiden siden sidste istid været for kort, men fire arter har udviklet distinkte grønlandske underarter, nemlig blisgås, gråand, almindelig ryle og fjeldrype.

Havfugle

Riden (grønlandsk: taateraaq, latin: Rissa tridactyla) er knyttet til det marine miljø og yngler langs hele vestkysten og mere sporadisk i øst. Ynglekolonierne placeres på stejle fjeldsider ud mod vandet både i fjorde og langs yderkyster. Tilbagegang i bestanden betyder, at riden er listet som »sårbar« på den grønlandske rødliste.

.

Havfugle lever det meste af året på havet, men yngler på fjelde og øer langs kysterne. Om vinteren opsøger de isfrie områder langs kontinentalsoklen i Nordatlanten. Grønland har store havfuglebestande, hvor søkongekolonierne i Nordvandsområdet ved Qaanaaq med sine over 30 mio. par udgør en af verdens største havfuglebestande. Søkongen er en lille alkefugl, der lever af zooplankton og småfisk. Det skønnes, at 80 % af verdensbestanden yngler på rullestensfjeldsiderne.

Polarlomvien har 19 ynglekolonier i meget varierende størrelse langs Vestgrønland og to mindre kolonier i Østgrønland. De største lomviekolonier findes i det nordlige Upernavik og i området omkring Qaanaaq. Bestandene langs Vestgrønland har i årtier været i tilbagegang, primært pga. jagt og forstyrrelser, men klimaændringer bidrager muligvis også. Lomvien lever af mindre fisk, og den lægger sit enlige æg på klippehylder på stejle fjeldsider.

Andre typiske havfugle er mallemukken, som yngler på stejle fjeldsider fra Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt) og nordpå til Qaanaaq og langs Østgrønland, og riden, som yngler overalt langs kysterne, hvor der er stejle klipper og adgang til isfrie områder om sommeren.

Blandt andefuglene er alm. ederfugl den mest udbredte havfugl i landet. Den er tilknyttet kystnære områder, hvor parrene bygger reder på småøer uden ræve. De fleste ederfugle yngler i Vestgrønland, men der er også mindre kolonier i Østgrønland. Om vinteren samles omkring en halv million ederfugle fra Canada og Grønland i de lavvandede områder langs Sydvestgrønland, hvor de ernærer sig på de rige muslingebanker.

Modsat alm. ederfugl yngler kongeederfuglen ikke i kolonier, men i ynglepar spredt ud over tundraen i nærheden af søer. Om vinteren samles store koncentrationer på over 1 mio. kongeederfugle fra Nordcanada og Nordgrønland på Store Hellefiskebanke.

En speciel havfugl er havternen, som foretager dyreverdenens længste vandring fra Grønland til Antarktis. I Grønland yngler havternen i kolonier på øer og holme. Verdens største koloni ligger på Grønne Ejland i Qeqertarsuup Tunua, men bestanden er gået kraftigt tilbage, antagelig fordi rævebestanden er vokset.

Andre mindre talrige havfugle er tejst, havlit, strømand, toppet skallesluger, skarv og mågerne gråmåge, hvidvinget måge og svartbag.

Ti almindelige fuglearter i Grønland

Hvilke fugle, det er almindeligt at se, afhænger bl.a. af, hvor man er, hvornår man er der, bestandenes størrelse samt fuglens udseende og adfærd. De ti fuglearter, der vises nederst i artiklen, er valgt ud fra artens udbredelse, antal individer, beskyttelsesstatus, og hvor ofte den ses. Arterne er også valgt med henblik på at repræsentere forskellige artsgrupper, samt hvad der er almindeligt forskellige steder i landet.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskaber i Grønland

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler og Biodiversitet og naturforvaltning

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig