Kirken i Qaanaaq er en af verdens nordligst beliggende kirkebygninger. Den blev indviet i 1954, halvandet år efter at befolkningen i bygden Uummannaq ved Dundas-fjeldet blev flyttet 130 km nordpå til Qaanaaq i forbindelse med etableringen af Thule Air Base. Kirken blev udvidet i 1988 og har verdens nordligste pibeorgel, som er en gave fra Thule Air Base givet i 1987. Altertavlen er et maleri udført til kirken og viser Jesus i selskab med grønlandske børn.
.

Konfirmationsdag i Nanortalik. Den særlige grønlandske dragt er i brug på denne festdag ligesom ved andre kirkelige højtider: Mændene i hvide anorakker og sorte bukser, kvinderne i kunstfærdigt udformede dragter, kamikker og perlekraver i komplicerede mønstre.

.

Dronning Margrethe 2. er ankommet til bispevielse af Grønlands nye biskop, Paneeraq Siegstad Munk, i Hans Egedes Kirke i Nuuk søndag d. 10. oktober 2021. Til højre for dronningen ses tidligere domprovst Isak Davidsen, der blev slået til ridder af Dannebrogordenen i 2018. Hans Egedes Kirke blev indviet i 1971, 250-året for Hans Egedes ankomst til Grønland. Den er bygget i tidstypisk stil og har Grønlands eneste klokkespil.

.

Den grønlandske kirke blev til i 1905, da den danske Rigsdag vedtog en Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland. Under Rigsdagens forhandlinger blev det måske for første gang officielt italesat, at Grønland ikke længere var et »hedensk« land, men at landets kirke var en del af den danske folkekirke. Fra da af var Grønland derfor ikke længere en missionsmark, og præsterne skulle nu ikke mere kaldes missionærer.

De tidligere missionsdistrikter blev til præstegæld, et ord, man overtog fra den færøske kirke. I dag er Grønland inddelt i sytten præstegæld; en sogneinddeling, som man har både i Danmark og på Færøerne, findes ikke i Grønland.

I spidsen for den grønlandske kirke stod fra 1905 en provst, der var under tilsyn af biskoppen over Sjællands Stift, senere Københavns biskop. Fra 1969 fik Grønlands provst titel af landsprovst.

Grundloven fra 1953 understreger, at Danmarks Riges Grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. Det har den naturlige konsekvens, at den danske folkekirke også er den grønlandske folkekirke.

Da Grønland fik hjemmestyre i 1979, blev kirken hjemtaget som det første, og landsprovsten blev til vicebiskop. Først i 1993 blev Grønland et selvstændigt stift med egen biskop. Efter at Grønland fik selvstyre i 2009, fastslog den grønlandske kirkelov fra 2010, at den grønlandske kirke, Kalaallit Nunaanni Ilagiit, er underlagt Grønlands Selvstyre og samtidig er en del af Rigsfællesskabets folkekirke. Ca. 95 % af den grønlandske befolkning er medlemmer af Kalaallit Nunaanni Ilagiit, som finansieres af Selvstyret over Finansloven. Man betaler ikke kirkeskat i Grønland.

Landets sytten præstegæld fordeler sig på tre provstier: Provsteqarfik Avannaa (nord), Provsteqarfik Qeqqa Tunulu (midt og øst) og Provsteqarfik Kujataa (syd). I hvert præstegæld er der en hovedby og en eller flere bygder. I alt råder den grønlandske kirke over 67 kirkebygninger med Annaassisitta Oqaluffia (Vor Frelsers Kirke) i Nuuk som domkirke.

Der er 25 præstestillinger i Grønland, inklusive biskop og tre provster. Den grønlandske kirke stiller også en til to præster til rådighed for den grønlandske menighed i Danmark. Langvarige vakancer er almindeligt forekommende, især i yderdistrikterne. Derudover er der ca. 40 deltidsansatte kateketer med en kort uddannelse og ca. 15 såkaldte »læsere«, som er kateketer uden uddannelse. Der er organister ved omtrent halvdelen af kirkerne.

De fleste præster i den grønlandske kirke har en bachelorgrad i teologi fra Ilisimatusarfik suppleret med et pastoralteologisk kursus (pastoralseminarium) arrangeret af kirken. Derudover varetager kirken også organist- og kateketuddannelser.

Kateketerne

Fra gammel tid har kateketerne spillet en stor og vigtig rolle i både kirke og samfund. De fungerede oprindelig som missionspræsternes hjælpere, men har også ofte haft rig lejlighed til at agere mere eller mindre selvstændigt. Der er ingen tvivl om, at en væsentlig del af grønlandsmissionens overvældende succes skyldes, at man meget tidligt allierede sig med grønlandske konvertitter og overlod en stor del af missionsarbejdet til dem.

Kateketerne varetager en række pastorale funktioner i kombination med undervisningsforpligtelser og arbejdsopgaver, som i Danmark overlades til kordegne. Hvert præstegæld spænder over store geografiske afstande, der gør det umuligt for præsten at varetage alle opgaver. De stedlige kateketer kan derfor selvstændigt, under præstens tilsyn, holde gudstjenester uden altergang, varetage dåbshandlinger og begravelser og undervise konfirmander. De foretager derimod ikke vielser og konfirmationer og må heller ikke holde altergang uden særlig tilladelse fra biskoppen.

Før 1950 hørte kirke- og skolevæsenet i Grønland sammen, og Grønlands provst var skolens øverste leder. Kateketerne fik en grundig uddannelse ved Ilinniarfissuaq og virkede sideløbende med deres kirkelige funktioner ofte også som skolelærere. Da kirken og skolen blev adskilt, blev kateketuddannelsen henlagt til kirken og er i dag blot en kort kursusuddannelse.

Menighedsrepræsentationerne

Det grønlandske modstykke til de danske menighedsråd er såkaldte menighedsrepræsentationer, som består af valgte repræsentanter for menighederne i alle byer og bygder, foruden de stedlige kateketer og præster. Menighedsrepræsentationerne skal ifølge den grønlandske kirkelov »virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse« og skal høres, før der træffes beslutning om ansættelse i ledige stillinger som præst i det pågældende præstegæld. Sammen med de tjenestegørende præster i stiftet har menighedsrepræsentanterne også stemmeret ved valg af biskop.

Menighedslivet

Den grønlandske kirkelige tradition har to udspring: dels den danske statsmission, og dels den tysksprogede, herrnhutiske mission. Statspietismens tid i Danmark dannede baggrund for den grønlandske mission, og de senere mere rationalistiske åndsstrømninger har påvirket Grønland mindre end resten af Rigsfællesskabet. Landet er derfor præget af en særlig spiritualitet og liturgisk tradition. Ved de kirkelige højtider og i forbindelse med de store livsbegivenheder – dåb, konfirmationer og bryllupper – er der tradition for at være iført nationaldragt i kirken.

Fra begyndelsen lagde både statsmissionen og den herrnhutiske mission stor vægt på at blive grønlandsksproget. Der blev tidligt digtet grønlandske salmer, først af de fremmedsprogede missionærer, senere også af grønlandske digtere. Kirken råder derfor i dag over et rigt repertoire af velkendte grønlandske salmer, både gendigtninger af salmer fra især Danmark og Tyskland og salmer skrevet på grønlandsk.

Folkekirkelige bevægelser

To folkekirkelige bevægelser dominerer i dagens Grønland: Peqatigiinniat, der er en grønlandsk forening med rod i det gamle Godthåb Seminarium, og den danske Indenlandsk Sømandsmission.

Peqatigiinniat

Den kristelige forening, Peqatigiinniat (dem, der gerne vil have fællesskab), er landets ældste forening. Den opstod som en folkelig vækkelsesbevægelse i 1907 under inspiration af Indre Mission og grundtvigianske bevægelser i Danmark og spredtes hurtigt over hele vestkysten.

Medlemmerne mødes til bibellæsning, fællesbøn og salmesang i forsamlingshuse og private hjem og udfører også frivilligt socialt arbejde. Denne rent grønlandsksprogede bevægelse har haft stor betydning for opbygningen af den nationale bevidsthed og kirkelivet, men har i nutiden mindre gennemslagskraft, end den før har haft.

Sømandsmissionen

Indenlandsk Sømandsmission er en dansk organisation, som har arbejdet i Vestgrønland siden 1969, og som i dag driver tre sømandshjem og et hotel. Sømandshjemmene fungerer som både hoteller og kristne væresteder, hvorfra der drives forkyndende virksomhed. Med udgangspunkt i sømandsmissionen har den danske forening Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i de seneste år påbegyndt studentermission i Nuuk.

Videre læsning

Læs mere om Grønlands kultur

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig