MF Aaja Chemnitz Larsen, valgt for IA i Grønland siden 2015, under statsministerens spørgetime, 2021.

.

Efter Rigsmødet med statsminister Mette Frederiksen (S) og lagmand Bárdur à Steig Nielsen (Sambandspartiet) på Marienborg d. 10. juni 2021. Formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA) fortæller om nye roller for Grønland i Arktisk Råd og koordinationen af Rigsfællesskabets udenrigspolitik.

.

Den formelle forbindelse mellem Grønland og Danmark opstod, da Danmark og Norge i 1380 blev sammensmeltet til en union. Det var udgangspunktet, da danskere og nordmænd fra 1721 genoptog koloniseringen. Da Danmark blev tvunget til at afstå Norge til Sverige i 1814 efter Napoleonskrigene, blev handel og administration af Grønland og Færøerne overført til København.

Efter 2. Verdenskrig bad den danske regering en af landets mest fremtrædende jurister, professor Alf Ross, om at vurdere de ændringer, man planlagde af Grønlands og Færøernes stilling. Han benyttede lejligheden til at beskrive begrebet »Rigsfællesskabet« som juridisk meningsløst, for et »fællesskab« kræver, at parterne har samme status. Ross mente derfor, at »Rigsenheden« bedre beskrev forholdet. Ikke desto mindre danner begrebet »Rigsfællesskabet« i daglig praksis rammen om forholdet mellem Danmark, Grønland og Færøerne – og om diskussionerne om, hvordan forholdet burde være.

Grønlands og Færøernes forfatningsmæssige status har været anfægtet på hver sin måde som resultat af vidt forskellige historiske forløb for tilhørsforholdet til Danmark. Færinger har insisteret på at beskrive sig som en særskilt nation, der aldrig har accepteret overførelsen af suverænitet til København. Den grønlandske kritik har været fokuseret på, hvorvidt den formelle integration af Grønland i 1953 byggede på et frit og oplyst samtykke, der levede op til FN’s standarder for afkolonisering. Indvendingerne har især peget på, at grønlænderne ikke blev præsenteret for FN’s alternativer til integration: uafhængighed og fri association.

Politisk omtales Rigsfællesskabet ofte som ligeværdigt, men den officielle danske tolkning er fortsat, at hjemme- og selvstyreordningerne i hhv. Færøerne og Grønland fungerer som regionale myndigheder, der har fået overdraget magt fra staten. Der er almindelig enighed om, at det vil være politisk umuligt for Danmark ensidigt at afskaffe ordningerne. En del uafhængige jurister mener, at ordningerne har fået forfatningsmæssig status, selv om de ikke er nævnt i Grundloven, og at de er beskyttet af, at grønlænderne i henhold til folkeretten udgør et folk med ret til selvbestemmelse. Ligeværdigheden består dermed i en ret til selvstændighed, selv om den er udfoldet forskelligt. Eftersom Selvstyreloven fra 2009 beskriver en procedure for, hvordan Grønland erklærer sin uafhængighed, har diskussionerne siden koncentreret sig om udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor ligeværdigheden fortolkes forskelligt i Grønland og Danmark.

Grønlands selvstyre er vidtgående i sammenligning med andre staters oversøiske territorier. Selvstyret omfatter de allerfleste interne anliggender og kan udstrækkes til stort set alle udestående områder, selv hvad der traditionelt regnes for kerneopgaver for en stat som fx politi, retsvæsen, udlændinge og grænsekontrol. Kun fastholder staten, at forfatning, statsborgerskab, Højesteret, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik samt valuta- og pengepolitik må forblive under København som en forudsætning for, at man kan tale om en fælles stat eller rige. Det officielle danske svar til krav om øget selvbestemmelse inden for disse områder har som regel været, at det ville overtræde Grundloven. Grundlovstolkningen har dog over tid ændret sig, mest spektakulært, da overtagelsen af råstoffer og principielt også politi og retsvæsen alligevel var mulig. Samme bevægelse har udfoldet sig i forhold til involveringen af Grønland og Færøerne i udenrigsanliggender. For en del iagttagere understreger udviklingen, at dansk grundlovsfortolkning i forhold til Rigsfællesskabet er resultatet af en politisk snarere end en rent juridisk proces.

Grønland og det danske kongehus

Dronning Margrethe 2. holder nytårstale i 2021. Dronningen supplerer ofte talens traditionelle hilsen til Grønland med grønlandsk kunsthåndværk på skrivebordet.

.
Indførelsen af Grønlands Hjemmestyre d. 1. maj 1979 var en stor festdag. Regenten for Kongeriget, dronning Margrethe 2., ankommer med prins Henrik i helikopter til Godthåb (nu Nuuk), hvor de bliver modtaget af tidligere landsrådsformand Lars Chemnitz og landshøvding Hans J. Lassen.
.

Det danske rige er ifølge Grundloven et konstitutionelt monarki. Regenten er statsoverhoved for alle rigets dele, også for Grønland og Færøerne. Hvor forholdet til Danmark og den danske stat er omdiskuteret, så hersker der generelt i Grønland stor hengivenhed og respekt over for den danske kongefamilie.

Fra koloniseringens begyndelse blev kendskabet til kongemagten udbredt i Grønland, både gennem de udsendte missionærer og købmænd og gennem mundtlige beretninger fra grønlændere som Pooq, der havde besøgt kongefamilien i Danmark. Forestillingerne om den fjerne konge var nok uklare: Var han den magtfulde, formuende og straffende herre eller den kærlige, beskyttende familiefar? Kongen spillede en vigtig rolle som overhoved for den lutherske kristne kirke, og de grønlandske menigheder har siden dengang bedt for konge og kongehus ved gudstjenesterne.

Kong Christian 10. besøgte i 1921 som den første regent Grønland med sin familie. For de fleste grønlændere var det det første møde med kongelige af kød og blod. Senere kongelige besøg med ledsagende kaffemik og fejringer har været med til at opbygge følelsesmæssige bånd og mere personlige relationer mellem grønlændere og kongehuset.

De tætte bånd styrkes bl.a. ved at sammenflette det formelle og det følelsesmæssige, fx på følgende måder: Dronning Margrethe 2. forestod selv overrækkelsen af Hjemmestyreloven i 1979 og Selvstyreloven i 2009 ved ceremonier i Grønland. Grønland viser sin anerkendelse af regenten og kongehuset gennem officielle flagdage, hvor kongelige fødselsdage fejres. Kongehusets medlemmer afbildes på grønlandske frimærker, ofte iført grønlandske nationaldragter.

I 2000 besluttede Hjemmestyret at navngive et landområde i det nordligste Grønland efter kronprinsen, Kronprins Frederiks Land. Det kan ses som udtryk for påskønnelse af kronprinsens tilegnelse af grønlandsk kultur, da han i år 2000 under sin fire måneder lange hundeslæderejse tilbagelagde en strækning på 2.800 km i det nordligste Grønland. I følge med tidligere medlemmer af Siriuspatruljen og med assistance af fangere fra Qaanaaq tilbagelagde han her strækningen fra Qaanaaq til Daneborg. Kronprinsens tvillingebørn fik de grønlandske dåbsnavne Ivalo og Minik i 2011. Af mange grønlændere blev det betragtet som forsonende og betydningsfuldt, da regentparret i 2015 med kongeskibet Dannebrog lagde turen forbi Qullissat for med egne øjne at se byen, der blev lukket af myndighederne i 1972. Dronning Margrethe 2. har i sine tv-transmitterede nytårstaler fortsat og udviklet sin fars tradition med at sende varme og anerkendende hilsener til Grønland. Dronningens hilsener blev allerede fra den første nytårstale i 1972 stilet til »det grønlandske folk«, flere årtier før Selvstyrelovens officielle anerkendelse af grønlænderne som et folk.

Politik og forvaltning af Rigsfællesskabet

Politisk og administrativt udgøres Rigsfællesskabet af en række regler, institutioner, praksisser og kontakter mellem politikere og embedsmænd, som binder Grønland og Færøerne sammen med Danmark. På dette mere konkrete niveau er Rigsfællesskabet ikke så meget en trekant som to bilaterale relationer mellem hhv. Danmark og Grønland og Danmark og Færøerne: Folketinget har et Grønlandsudvalg og et Færøudvalg. Færøernes hjemmestyre og Grønlands selvstyre ligner godt nok hinanden, men er forhandlet separat og på forskellige tidspunkter: Bloktilskud aftales og opgøres i to adskilte processer, og forskellig rigslovgivning og internationale aftaler sættes i kraft eller ej med forskellige tilpasninger for hhv. Grønland og Færøerne. I den udstrækning, grønlændere og færinger har koordineret, har kontakten primært været båret af enkeltpolitikere. Ud over det danske Folketing har arbejdet i Nordisk Råd og Ministerråd, Arktisk Råd, den arktiske parlamentarikerkonference og særligt Vestnordisk Råd bidraget til at bringe parterne sammen.

De såkaldte rigsmøder har siden 1983 været en af de få institutioner, der tilbagevendende samler de tre politiske parter i Rigsfællesskabet. Siden 1995 har statsministeren, lagmanden og formanden for Naalakkersuisut på skift været vært for halv- eller helårlige møder, hvor de tre toppolitikere taler sammen bag lukkede døre uden embedsmænd. Ofte er der valgt et mødested med symbolsk ladning, enten nationalt eller for værten selv, og mødet er omgivet af et kortere eller længere program med ægtefæller og sightseeing, der giver indtryk af et officielt statsbesøg. Mødernes karakter har vekslet mellem familiesammenkomster og anstrengte armlægninger om aktuelle stridspunkter.

Rigsmøderne forberedes på embedsmandsniveau. I en årrække var en fast møderække formaliseret mellem Grønlands hjemmestyres administrerende direktør og departementschefen i Statsministeriet, men i kraft af de senere års intensiverede strøm af udenrigs- og sikkerhedspolitiske sager er møderækken suppleret med løbende kontakter. I juni 2021 blev der nedsat et udvalg med ministre fra alle tre rigsdele og statsministeren for bordenden i et forsøg på at bringe Rigsfællesskabets udenrigspolitik i samklang. Både når det angår rigsanliggender i øvrigt og samarbejde om hjemtagne områder, foregår kontakten mellem fagministerier oftest ad hoc. I forbindelse med konkrete danske indsatser på hjemtagne områder (fx socialområdet) formaliseres ofte et sekretariat, en styregruppe eller lignende med repræsentanter for både Selvstyret og den statslige myndighed.

Rigsombudsmanden

Rigsombudsmanden i Grønland er som rigets øverste repræsentant arvtager til et embede, der under forskellige betegnelser og med skiftende opgaveportefølje har eksisteret siden 1782. Oprindelig var inspektørernes myndighedsområde primært Den Kongelige Grønlandske Handels administration og personale. Fra 1925 var de to landsfogeder formænd for hvert sit landsråd i Nord og Syd, tilsynsførende med sysselråd og kommuner og samtidig chefer for justitsvæsenet. Efter 1950 var landshøvdingen over Grønland forvaltningschef for det tekniske område, boliger, familieret, undervisning, sundhed og indtil 1965 politiet. Samtidig var landshøvdingen formand for Landsrådet indtil 1967, hvor Landsrådet fik en valgt formand. Fra 1979 til 1992 overtog Hjemmestyret gradvis de fleste af de forvaltningsområder.

Skiftende rigsombudsmænd har således varetaget en stadig mindre forvaltning, men samtidig udviklet en ny rolle som bindeled mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne. Konkret udmøntes dette ved, at Rigsombuddet:

  • formidler kommunikation mellem danske myndigheder og Naalakkersuisut
  • holder Statsministeriet ajour om udviklingen i Grønland gennem såkaldte indberetninger
  • medvirker ved planlægning og gennemførelse af besøg af kongehuset, Folketinget, regeringen og lignende
  • indstiller til kongelige hædersbevisninger
  • sørger for, at folketingsvalg samt eventuelle folkeafstemninger, der bestemmes af Folketinget, afholdes i Grønland, samt at der i Grønland kan brevstemmes til valg i Danmark, på Færøerne og til Europa-Parlamentet
  • får rigslove og andre retsforskrifter med gyldighed for Grønland oversat til grønlandsk og publicerer dem på sin hjemmeside

Tilbage af egentlige myndighedsopgaver er, at Rigsombuddet fungerer som overøvrighed i Grønland. Konkret betyder det, at Rigsombuddet behandler en række familieretlige sager som fx separation, skilsmisse, adoption, fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag, navneændringer og aftaler om forældremyndighed. Hertil kommer tilsyn med umyndiges midler, ansøgning om fri proces samt verificering af offentlige attester til brug for Udenrigsministeriets legalisering samt indfødsretssager. Rigsombuddet afgør også klager om folkeregistrering.

Øvrige statsinstitutioner

En række statslige myndigheder har medarbejdere i Grønland for at varetage ikke-hjemtagne områder:

Naviair, som leverer trafikstyring til luftfarten over Grønland.

Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) vejrtjeneste bidrager med viden om vejr-, hav- og isforhold.

Center for Arbejdsskader, som administrerer Lov om Arbejdsskadesikring i Grønland, er et center under Arbejdsmarkedets Tillægspension og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i Danmark.

Arbejdstilsynet i Grønland er, som en del af Arbejdstilsynet i Danmark, en styrelse under Beskæftigelsesministeriet og varetager den særskilte grønlandske arbejdsmiljølovgivning.

Søfartsstyrelsen i Grønland, som er en del af Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet, varetager opgaver vedrørende sikkerhed om bord, sejladssikkerhed, skibsregistrering mv.

GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, har siden 2013 haft et mindre kontor i tilknytning til Grønlands Naturinstitut og bistår myndigheder og virksomheder med rådgivning og faglig viden om forhold vedrørende råstoffer og klima.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Grønland

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig