I 1968 traf myndighederne beslutningen om at lukke kulminebyen Qullissat. De ca. 1.400 indbyggere blev spredt rundtomkring i Grønland. De sidste forlod byen søndag d. 24. september 1972 med kystskibet Kunuunguaq. Den nedlagte by får hver sommer besøg af tidligere beboere, og d. 14. juli 2015 fik de selskab af Dronning Margrethe og Prins Henrik. En dokumentarisk bog om beslutningsprocesserne og de menneskelige følger, Qullissat – byen, der ikke ville dø, udkom i 2013.
.
Grønlænderne mente ikke, at der blev lyttet nok til deres synspunkter. Her ses det første sydgrønlandske landsråd samlet i Nuuk i 1911. Stående fra venstre: Johannes Josefsen, Qaqortoq, Josva Kleist, Narsaq Kujalleq, Jens Hansen, Nanortalik, Jakob Hegelund, Paamiut, Otto Egede, Narsaq, Peter Rosing, Kangaamiut, Hans Motzfeldt, Qeqertarsuatsiaat, Gerhard Hansen, Alluitsup Paa. Siddende fra venstre: Nathan Lyberth, Maniitsoq, Ole Bendixen, formand, Carl Sivertsen, Sisimiut og John Møller, Nuuk.
.
Trankogeriet i det daværende Godthåb, 1936. Når hvalfangerskibene kom ind med fangst, var der altid arbejde til daglejerne. I trankogeriet blev olie udvundet fra spækket og hældt på store tønder. Tranolien var en vigtig eksportvare og var indtægtskilde for mange familier, og kogeriet var i drift frem til 2. Verdenskrig.
.
En gruppe mennesker i umiaq har lagt til et skib, antageligt ved den østgrønlandske koloni Ammassalik (i dag Tasiilaq) omkring år 1924. Året efter blev 70 mennesker fra fangerfamilier, voksne og børn, flyttet til det daværende Scoresbysund (i dag Ittoqqortoormiit).
.

Den dansk-norske præst Hans Egede gik sammen med familie og mandskab i land i Grønland d. 3. juli 1721. På en ø i Nuup Kangerluas (Godthåbsfjordens) munding anlagde han Håbets Koloni, og hermed var den kristne mission kommet til landet.

Placeringen af kolonien gjorde det muligt at møde mange inuit, da den store aasivik-plads ved Kangeq lå lige syd herfor. Kolonien bestod af et relativt stort stuehus, hvor alle kolonisterne boede. Udenfor var der op til tre kanoner, en flagstang, en vægt til spæk, nogle robåde og værksteder. Missionens blik på grønlænderne var ikke mildt; man anså dem for at være hedenske, og der blev brugt vold og trusler i arbejdet med at omvende dem til den kristne tro.

Missionsarbejde, handel og kolonisering var tæt forbundne størrelser; fx fungerede Niels Egede, Hans Egedes søn, både som missionær, købmand og kolonibestyrer, og bl.a. havde han stor succes med at indarbejde nye fangstmetoder og dermed optimere både handel og indtjening. De udenlandske handelsskibe bragte nye varer, men de bragte også epidemier, bl.a. kopper, som tog mange liv. Koloniseringen betød, at grønlænderne reelt stod uden indflydelse på udviklingen.

I 1905 gik Grønland fra at være missionsmark til at blive et provsti, og ved 2. Verdenskrigs begyndelse var landet inddelt i 62 kommuner; arbejdet med at give grønlænderne større medbestemmelse over deres land var sat i gang.

Dansk handel

I 1734 gav kongen den danske købmand og godsejer Jacob Severin eneret til al handel og besejling i eksisterende og fremtidige kolonier i Grønland. Det skulle bringe grønlændernes handel med de hollandske hvalfangere til ophør og sikre, at missionen kunne fortsætte. Den fortsatte handel mellem grønlænderne og hollænderne resulterede i 1739 i et endeligt opgør, hvor mandskabet i fire hollandske hvalfangerskibe efter en timelang beskydning fra Severins kanonbesatte skibe overgav sig, og skibene blev beslaglagt.

Kapitalmangel fik Severin til at opgive sin virksomhed i 1749, og Det Almindelige Handelskompagni, hvis ejere bestod af købmænd, godsejere og højtstående embedsmænd, overtog handelsmonopolet i 1750. Da den danske stat overtog aktierne i 1774, havde Det Almindelige Handelskompagni oprettet yderligere 12 handelssteder og kolonier.

Den 1. januar 1776 blev Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) en egentlig statslig forvaltningsenhed med egen direktion. Samme år trådte en kongelig anordning i kraft med et krav om særlig tilladelse til at komme ind i landet. Det betød, at Grønland siden da blev mere afsondret fra omverdenen end de fleste andre europæiske kolonier.

Fra havbaseret til kystbaseret hvalfangst

Det vigtigste fangstdyr for grønlænderne var sælen. Sammen med hvalspæk var sælspæk også den vigtigste eksportvare for de skiftende handelsvirksomheder. På grund af produktionen af tranolie, bl.a. til brug for sæbeproduktion og brændstof til gadelygter, var der frem til begyndelsen af 1900-tallet stor efterspørgsel efter spæk på verdensmarkedet. Langt hovedparten af spækket kom fra sæler, som grønlænderne fangede fra kajak – og om vinteren på fast is med sælgarn. Både Bergenskompagniet og Det Almindelige Handelskompagni havde forsøgt sig med havgående hvalfangst, men konkurrencen, ikke mindst fra de hollandske hvalfangere, var for stor.

Da Niels Egede i 1759 vendte tilbage til Grønland for at oprette kolonien Egedesminde (i dag: Aasiaat), realiserede han i samarbejde med grønlænderne sine tanker om kystbaseret hvalfangst.

Niels Egede var også med til at flytte kolonien Holsteinsborg til det sted, hvor byen Sisimiut i dag ligger, og dette var med de forbedrede muligheder for hvalfangst i høj grad med til at skabe en god økonomi for stedet.

I samarbejde med grønlænderne blev den havgående hvalfangst i 1781 stort set opgivet til fordel for den kystbaserede. Ved siden af sin handelsvirksomhed lavede Niels Egede missionsarbejde, indtil han i 1782 rejste til København og døde kort efter.

Andre grønlandske eksportvarer

Hvalbarder, ræv, isbjørn, ederdun, narhvalstænder og produkter fra fiskeriet var også i høj kurs, og handelen foregik ved, at grønlændernes produkter blev byttet til købmandsvarer.

I 1792 kom den såkaldte grønlænderbog i brug, hvor KGH førte regnskab for hver grønlænder ved at skrive indtægterne ind og trække udgifterne fra. I 1805 fik grønlænderne for første gang en form for kontanter i hånden; kreditsedler, som havde værdier fra seks skilling til fem rigsdaler. Fra 1835 fik grønlænderne rede penge for deres varer.

Der var kul flere steder på Qeqertarsuaq (Disko) og ved Uummannaq. Allerede fra 1780’erne brød koloniernes mandskab om sommeren så meget kul, at der var til et års forbrug i kolonierne i Qeqertarsuup Tunua. I 1924 etablerede staten en kulmineby i Qullissat. Der var i 1939 omkring 550 indbyggere, hvoraf de fleste var grønlændere, der alle ernærede sig som arbejdere ved kulminen eller ved serviceerhverv i byen. Kullene var udelukkende til lokalt brug.

Grønlænderne indhandlede grafit fra Qaarsut og Niaqornat fra 1853. I 1860 lød indhandlingen på knap 41,4 tons, hvilket gav grønlænderne en indtjening på 7.300 rigsdaler. Det svarede til en indhandling af spæk og skind fra mere end 16.000 sæler.

Ved Ivittuut blev der fra 1854 til 1987 brudt i alt 3,5 mio. tons kryolit. Kryolitten blev indtil 1894 mest brugt til fremstilling af soda og herefter i stigende grad til fremstilling af aluminium.

Handelsstationer og udsteder

Mens en samlet bosætning gav de bedste forudsætninger for missionens arbejde, var en spredt bosætning og dermed større fangstområder i handelens interesse. Derfor etablerede handelen små handelssteder, hvor fangerne fra de nærliggende bopladser kunne aflevere deres fangst. Det første udsted, Eqaluk ved Uummannaq distrikt, blev oprettet i 1787. Omkring slutningen af 1800-tallet var der 23 udsteder i Sydgrønland og 271 i Nordgrønland. Kommunikationen mellem distrikterne blev helt frem til 1900-tallet varetaget af grønlænderne i form af kajak- og slædepost.

I begyndelsen var udstedsbestyrerne danske håndværkere eller ufaglærte danskere, der som oftest var grønlandsk gift, men fra anden halvdel af 1800-tallet var det typisk de såkaldte »blandinger«, børn af en dansk mand og en grønlandsk kvinde, der blev ansat til at bestyre udstederne. Det var også hovedsagelig børn af blandet herkomst, der kom på uddannelse eller blev ansat i handelen og missionen. For at støtte de unge, der kom på uddannelse i Danmark, etablerede myndighederne i 1880 et Grønlænderhjem i København.

Den første folketælling fandt sted i 1799 og viste et antal på 5.122 grønlændere i strækningen fra Uummannarsuaq (Kap Farvel) til Qimusseriarsuaq (Melville Bugt). I 1901 var antallet af Grønlands samlede indfødte befolkning vokset til 11.621. Heraf udgjorde befolkningen af blandet herkomst 65 % i Nordgrønland og 29 % i Sydgrønland.

Afhængigheden af, at grønlænderne leverede varer til eksport, og hensynet til missionens udbredelse medførte, at man fortsatte arbejdet med at anlægge handelssteder. I 1781 var der handels- og missionssteder langs hele vestkysten, fra Upernavik i nord til Julianehåb (i dag: Qaqortoq) i syd. Denne udvikling resulterede i, at den vestgrønlandske befolkning blev mere og mere bofast, og formålet med grønlændernes traditionelle årlige handelsrejser mellem Syd- og Nordgrønland forsvandt.

Inspektorater og Instruksen

I 1782 blev Vestgrønland delt i to inspektorater: et Søndre Inspektorat fra Sisimiut og sydover og Nordre Inspektorat med kolonierne nord for Sisimiut til og med Upernavik. Den 19. april 1782 udstedte KGH et regelsæt på 15 kapitler, Instruksen, som forpligtede handelens ansatte til altid at udføre deres arbejde med sigte på størst mulig indtjening til KGH. De skulle sørge for, at grønlænderne fangede flest mulige fangstdyr, og at produkterne kom hurtigst muligt til Danmark.

Selv om Instruksen var møntet på KGH’s personale i Grønland, kom den i praksis til at gælde som en rettesnor for forholdet mellem grønlændere og danskere i almindelighed. Bestemmelserne lød blandt andet på, at handelspersonalet skulle modvirke grønlændernes handel med andre europæere og begrænse de grønlandske kvinders samkvem med overvintrende søfolk, kolonister og andre europæere. I modsætning til tidligere måtte kolonisterne nu kun gifte sig med grønlandske kvinder af blandet herkomst efter ansøgning. Hvis en kolonist fik lov til at gifte sig med en grønlandsk kvinde, måtte han binde sig til at blive i Grønland, indtil hans kone var død, og børnene var blevet voksne.

Købmændene skulle sørge for, at grønlænderne ikke drak sig fulde i øl og stærkere alkohol, og at de ikke blev forvænt til kaffe, te, tobak og andre europæiske varer. Ens priser i hele landet ved indhandling af grønlandske produkter skulle modvirke konkurrence blandt købmændene, og det var også dem, der skulle håndhæve de meget detaljerede bestemmelser og straffe, hvis KGH-ansatte brød reglerne. En stor del af bestemmelserne i Instruksen gjaldt helt frem til nyordningens begyndelse i 1950.

Englandskrigen og missionen

I 1807 havde Frankrig med Napoleon i spidsen indtaget det meste af Europa. For at sikre, at Napoleon ikke ville indtage og bruge den store dansknorske flåde til at angribe England, indledte englænderne d. 1. september 1807 et angreb på Danmark og fulgte op med bombardement af København de næste to dage.

Krigen, som varede i syv år, havde også mærkbare følger for Grønland. Ustabiliteten i skibsforbindelserne resulterede i varemangel. Grønlænderne manglede krudt og kugler til deres fangst, og indhandlingen gik stort set i stå, fordi der ikke var varer at bytte med. Mange af de europæiske ansatte i KGH og en del missionærer rejste tilbage til Danmark eller Norge. Epidemierne, som grønlænderne havde så ringe modstandskraft imod, voldte også problemer. Et lille samfund med en befolkning på 429 ved Uummannaq oplevede fx i 1813 at miste i alt 108 voksne og 50 børn.

Frankrig, Danmarks allierede, tabte krigen, og i 1814 måtte Danmark afstå Norge til Sverige, men fik lov til at bevare sit overherredømme over Færøerne, Island og Grønland. Ved krigens afslutning var af de dansk-norske missionærer kun Bernhard Hartz ved Ilulissat tilbage. De grønlandske kateketer varetog missionens arbejde under hele krigen.

I 1815 valgte missionskollegiet at ordinere kateketen Frederik Berthelsen fra Maniitsoq til præst for hele Sydgrønland. Han blev den første præst af blandet afstamning. Kommissionen fra 1835 afviste dog et forslag om, at seminarierne også skulle uddanne grønlandske præster. Medlemmerne mente ikke, at grønlænderne var modne nok til en præsteuddannelse. Staten etablerede dog to kateketseminarier i Nuuk og i Ilulissat i hhv. 1847 og 1848. Selv om vilkårene for den danske mission havde været svingende, var der i 1850 kun få udøbte tilbage på vestkysten.

I 1894 oprettede Danmark en handels- og missionsstation ved Tasiilaq. Den første dåbshandling af østgrønlændere skete i april 1899, og i 1921 døbte den vestgrønlandske præst og missionær Christian Rosing den sidste udøbte østgrønlænder. Samme år fandt det første kongebesøg i Grønland sted, da kong Christian 10. sammen med dronning Alexandrine, kronprins Frederik og prins Knud brugte fejringen af 200-året for Hans Egedes ankomst til Haabets Ø som anledning til at besøge landet.

I 1934 blev den sidste voksne døbt i Thule. I 1910 stiftede Knud Rasmussen en privat handelsstation ved Thule. Trods stort arbejde og pres fra komiteen bag driften af Handelsstationen Thule, overtog staten først i 1938, hvorefter Thule fortsatte som koloni.

For brødremenigheden havde Englandskrigen ikke mærkbare følger. Ingen af missionærerne havde forladt landet, og der var under hele krigen kommet forsyninger fra Europa. Brødremissionen forlod Grønland i 1900, dels på grund af uenigheder med den danske mission, dels fordi deres mission var fuldført. Inden da havde brødremissionen fået stor tilslutning i Sydgrønland. Blandt de døbte var over 700 østgrønlændere.

Mange af de østgrønlændere, der hver sommer rundede Kap Farvel (Uummannarsuaq) for at tage på jagt- og handelsrejser, tog fast bopæl ved missionsstationen Friedrichsthal, i dag Grønlands sydligste bosted, Narsamijit.

I 1925 blev 70 voksne og børn fra den østgrønlandske koloni Ammassalik (i dag: Tasiilaq) flyttet nordpå til Ittoqqortoormiit, hvor de skulle være med til at etablere en ny koloni. De, der skulle flytte, fik at vide, at fangstmulighederne ved Tasiilaq ikke længere var tilstrækkelige til den voksende befolkning. Hovedårsagen var dog snarere striden mellem Danmark og Norge om retten til Østgrønland. I 1931 besatte norske fangstmænd to områder i Østgrønland. Danmark indbragte sagen for domstolen i Haag, som i 1933 afgjorde, at det var hele Grønland, der var kommet under dansk overhøjhed ved adskillelsen fra Norge i 1814.

Reformer og grønlandsk medbestemmelse

Europæerne i Grønland var underkastet dansk lov, men der var ingen love for grønlænderne. I 1828 besluttede regeringen, at dansk lovgivning også skulle gælde for de grønlændere, der var ansat ved KGH eller missionen, medmindre der var tale om forhold, som allerede var beskrevet i Instruksen.

Koloniseringen havde ændret samfundsstrukturen væsentligt. Nye systemer med udgangspunkt i kolonihandel og kristendom betød, at grønlænderne reelt stod uden indflydelse på samfundets udvikling. Et af de tiltag, der senere fik stor betydning for meningsdannelsen i det grønlandske samfund, var, at inspektøren for Søndre Inspektorat, H. Rink, skaffede et trykkeri til Nuuk i 1857. Betydelige grønlandske personligheder var ledere af trykkeriet, først seminarielærer Rasmus Berthelsen, dernæst Lars Møller, som uddannede sig til bogtrykker i Danmark og ledede trykkeriet helt frem til 1922, hvor journalist og forfatter Kristoffer Lynge tog over.

Trykkerivirksomhed, Atuagagdliutit og Avannaamioq

I forbindelse med trykkerivirksomheden grundlagde H. Rink i 1861 den første grønlandsksprogede avis Atuagagdliutit. Avisen indeholdt omtale af begivenheder rundtomkring i verden, føljetoner med oversættelser af udenlandske romaner, oversættelser af beretninger om ekspeditioner og efterhånden også indlæg fra grønlændere. Avisen bidrog til større udsyn mod verden og en stærkere samhørighedsfølelse på tværs af de ellers relativt isolerede og adskilte kolonidistrikter.

En anden avis så dagens lys, da det første nummer af den nordgrønlandske avis Avannaamioq udkom i 1913.

De nye forstanderskaber

I 1856 sendte missionær og seminarieforstander Carl Janssen, missionær ved den herrnhutiske brødremenighed Samuel Kleinschmidt, læge Jacob Frederik Theodor Lindorff og konstitueret inspektør for Søndre Inspektorat H. Rink et forslag til Indenrigsministeriet om at oprette forstanderskaber i hvert kolonidistrikt. Efter en prøveperiode i Sydgrønland fra 1857 begyndte forstanderskaberne formelt med at virke i Sydgrønland i 1862 og i Nordgrønland i 1863.

Forstanderskaberne var ment som et samarbejdsorgan mellem grønlændere og danskere. Formålet var, at grønlænderne igen kunne få indflydelse og medansvar for deres tilværelse. Men de grønlandske synspunkter blev ofte tilsidesat, og samarbejdet i forstanderskaberne mellem danskere og grønlændere svigtede. Hovedårsagen var, at handelens økonomiske interesser ofte var i modstrid med grønlandske interesser.

Fra missionssted til provsti

Lov om Kirke- og Skolevæsen i Grønland af 1. april 1905 blev den første lov for Grønland. Landet gik fra at være et missionssted til at blive et provsti med egen provst under Sjællands Stift. Seminariet i Ilulissat blev nedlagt, og undervisningen i børneskolen blev sat i system, med en lektor i grønlandsk sprog ansat som rådgiver for kirkeministeren. I forvejen var analfabetisme stort set ikkeeksisterende i Grønland, da allerede grundlæggeren af missionen, Hans Egede, havde lagt vægt på, at man skulle kunne læse for at blive døbt.

I 1908 kom der en ny lov for styringen af Grønland, som trådte i kraft i 1911. Handel og administration blev nu skilt ad og fik to sidestillede ledere, hhv. en handelschef for KGH og en direktør for det nye administrative organ, Styrelsen af Kolonierne i Grønland. Problemer med at få ordningen med sidestillede ledere til at fungere i praksis førte i 1912 til, at den overordnede ledelse overgik til direktøren for Styrelsen af Kolonierne i Grønland. Det politiske ansvar for sager vedrørende Grønland kom til at høre under indenrigsministeren.

Kommuneråd, landsråd og sysler

Forstanderskaberne blev afskaffet, og i stedet blev landet inddelt i tilsammen 62 kommuner, 26 i Sydgrønland og 36 i Nordgrønland, med hver deres kommuneråd. Der blev også oprettet to landsråd, et for Sydgrønland med 11 medlemmer og et for Nordgrønland med 12 medlemmer. Alle medlemmerne i kommunerådene var grønlændere, som blev valgt ved direkte valg blandt den lokale grønlandske befolkning. De to landsråd bestod af personer, som kommunerådenes medlemmer havde valgt til at repræsentere deres egen region.

Inspektørerne for Syd- og Nordgrønland var formænd for landsrådene, dog uden stemmeret. Ved indførelsen af kommuneråd og landsråd fik grønlænderne formelt set for første gang mulighed for at drøfte sagerne og formulere deres holdninger uden risiko for at blive overtrumfet af den danske koloniadministration.

Kritikken af kommuneråd og landsråd kom dog senere til at lyde på, at heller ikke de havde reel indflydelse på de endelige beslutninger om samfundsudviklingen.

En revision af Styrelsesloven af 1908 resulterede i Styrelsesloven af 1925, der medførte indførelsen af 13 sysler med hver deres sysselråd. Alle kommunerådsformændene og alle ansatte i statens tjeneste i sysseldistrikterne samt landsdelenes landsrådsmedlemmer var medlemmer af sysselrådene. Dog måtte der ikke være flere danskere end grønlændere. På denne måde kom grønlændere og danskere igen, ligesom i forstanderskaberne, til at arbejde sammen i de politiske organer.

På vej mod nye tider

Styrelsen af Kolonierne i Grønland blev i første halvdel af 1900-tallet opmærksom på potentialet for fiskeri i de grønlandske farvande, og i perioden 1919 til 1939 oprettedes 125 fiskeristationer. Skiftet fra fangst til fiskeri medførte store ændringer i grønlændernes hverdag. Mange fangere flyttede med deres familie ind til de større kolonier, kvinderne fik arbejde i produktionen af fisk, og fangerne erhvervede sig motorbåde og robåde. Antallet af robåde i Sydgrønland steg fra 50 i 1880 til 743 i 1939 og i Nordgrønland fra 33 til 673. Også længere sydpå i Sydgrønland vandt et nyt erhverv indpas. Styrelsen anlagde en fåreavlsstation i Qaqortoq i 1915, og bestanden af får voksede betydeligt, fra et par hundrede dyr i 1915 til omkring 10.000 i 1936.

Befolkningen i Vestgrønland var vokset fra 11.190 i 1901 til 16.970 i 1938. Dårlige bolig- og hygiejneforhold blev set som hovedårsagen til den hurtige spredning af sygdomme, ikke mindst tuberkulosen, som var årsag til 36 % af alle dødsfald i perioden mellem 1924 og 1933.

I den politiske verden voksede ønsket om større indflydelse på beslutningerne for den grønlandske befolkning. Mathias Storchs fremtidsroman Sinnattugaq fra 1914 beskriver ligestilling med danskere i et moderne og veluddannet Grønland i 2021. Han karakteriserer også det grønlandske medlemskab af forstanderskaberne som skindemokrati.

I 1939 inviterede direktøren for Grønlands Styrelse, Knud Oldendow, fire grønlændere til Danmark for at diskutere grønlandske forhold med Rigsdagens Grønlandsudvalg mellem d. 1. august og d. 7. september 1939. Dog fik udfaldet af forhandlingerne ikke den store effekt, da 2. Verdenskrig brød ud i begyndelsen af september 1939.

Grønland havde stort set været et lukket land for omverdenen siden 1776. Dermed havde grønlænderne været afskåret fra den udvikling, som sker, når et samfund oplever kontakt og samhandel med andre lande og befolkninger. Dette forhold ændrede sig drastisk med udbruddet af 2. Verdenskrig.

Videre læsning

Læs mere om Grønlands historie

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Historie

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig