Tusmørke over Qaqortoq (Myggedalen) ud mod Nuup Kangerlua i Nuuk. Bebyggelsen fremstår som en skøn blanding af farverige GTO-typehuse og moderne enfamilieshuse. I baggrunden anes den nyere bydel Qernertunnguit og lige ovenfor byens vartegn Sermitsiaq.

.

I forgrunden ses den gamle lærerseminariebygning, der nu fungerer som administration for GUX Nuuk. I baggrunden ses domkirken og statuen af Hans Egede.

.

Den nye kyststi, der blev påbegyndt i 2018, markerer samspillet mellem by og natur og giver mulighed for smukke vandreture.

.
Nuuk, oversigtskort. 1) Herrnhut Missionshus. 2) Gymnasiet (GUX). 3) Havneadministration. 4) Godthåbhallen. 5) Nødelværk. 6) Nuuk Kunstmuseum. 7) Universitet og Grønlands Naturinstitut. 8) Ukaliusaq-skolen. 9) Samuel Kleinschmidt-skolen. 10) Handelsskole. 11) Grønlands Nationalteater. 13) Svømmehallen Malik. 15) Dr. Ingrids Hospital. 16) Anstalt for domfældte. 17) Retten i Grønland. 18) Hans Egedes Kirke.
.
Nuuk centrum. 1) Hans Egedes Hus. 2) Bødkerværksted (historisk). 3) Grønlands Nationalmuseum. 4) Lærerseminariet (historisk; nu GUX-administration). 5) Vor Frelsers Kirke. 6) Inspektørbolig (historisk). 7) Qivittoq-huset. 8) Lægebolig (historisk). 9) Det Amerikanske Konsulat (historisk). 10) Nuuk Lokalmuseum. 11) Brættet. 12) Sygehus (historisk). 13) Nuuk Center. 14) Naalakkersuisut administration. 15) Landstinget. 16) Inussivik sportshal. 17) Grønlands Maritime Uddannelsescenter. 18) Rådhuset. 19) Jern- og Metalskolen (KTI). 20) Niels Lynges hus. 21) Katuaq kulturhus.
.
Befolkningsudviklingen i Nuuk 1886-2021.
.

Svømmehallen Malik, der åbnede i 2003, er opført af KHR Architecture. Det 3.000 m² store anlæg ligger smukt placeret ved indsejlingen til en af Nuuks lystbådehavne i bydelen Nuussuaq.

.

Nuuks kulturhus Katuaq har elementer af bølgende arkitektur og er tegnet af Schmidt Hammer Lassen. Katuaq er rammen om kulturarrangementer, konferencer mv. og fungerer også som café. I baggrunden ses Jernog Metalskolens høje kollegie.

.
Vægmaleri i Nuuk. Der er også kritiske røster mod den igangværende byudvikling og det hastige byggetempo domineret af høje punkthuse, der ses som en kontrast til et romantiseret billede af det tidligere Nuuk.
.

Nuuk Havn. I baggrunden ses nogle af de høje punkthuse, der som led i byudviklingen er blevet opført de seneste år. Punkthusene har delvist afløst noget af 1960’ernes blokbyggeri.

.

Nuuk betyder »næs« på grønlandsk og beskriver stedet, hvor byen blev grundlagt i 1728. Byen ligger ved mundingen af det vidtstrakte fjordsystem Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) på sydvestkysten, ca. 250 km syd for polarcirklen.

Nuuk er hovedbyen i Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlands hovedstad og regeringsby, hvor Inatsisartut og Naalakkersuisut (parlament og regering) har deres virke. En tredjedel af befolkningen er bosat i byen med 18.800 indbyggere.

Der er to bygder i Nuuk distrikt: Kapisillit længere inde i Nuup Kangerlua og Qeqertarsuatsiaat ca. 130 km mod syd. De har sammenlagt 223 indbyggere. Over for Kapisillit ligger fåreholderstedet Neriunaq i et område med mange fritidshytter. Den nedlagte bygd Qoornoq midt mellem Nuuk og Kapisillit er et værdsat opholdssted, særligt i fritidssejlernes sæson.

Nuuks historie

Længe før byens grundlæggelse tiltrak det milde sommerklima i bunden af fjordsystemet nordboere, som har efterladt mange spor fra bosættelser, der samlet er blevet benævnt Vesterbygden. Tilsvarende har inuit med skiftende bopladser i århundreder haft glæde af de gode fangstmuligheder i fjordsystemet.

Missionæren Hans Egede ankom til området i 1721 og slog sig ned på Kangeq (Haabets Ø) ved indsejlingen til Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden). Placeringen var ikke optimal og blev opgivet til fordel for kolonien Godthåb i 1728. Haabets Ø og Godthåb er navngivet efter skibet Haabet, der bragte Hans Egede og hans følge frem. I 2021 var det 300 år siden, at Grønland, med udgangspunkt fra Godthåb, blev koloniseret og kristendommen introduceret.

Kolonien Godthåb blev anlagt i Nuutoqaq (Kolonihavnen) ved en naturhavn på den vestlige side af næsset, Nuuk. En del af de bygninger og anlæg, som missionen og handelen opførte i 1700-tallet og frem til det tidlige 1900-tal, findes endnu i dag.

De ældste bygninger i Nuuk

Hans Egedes hus opført i sten fra 1728 er Grønlands ældste bevarede bygning og fungerer i dag som repræsentation for Grønlands Selvstyre. I tilknytning hertil ligger gedestald og tømrerværksted (opført i 1890’erne). På den anden side af stien findes det oprindelige bødkerværksted opført i 1758, senere bageri og malerværksted og i dag værksted for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum & Arkiv), der siden 1978 har haft til huse i de oprindelige pakhuse fra 1929-30, suppleret med en tilbygning i 1992.

I passende afstand fra kolonien byggede brødremenigheden Herrnhut missionshuset, der stod færdigt allerede i 1747 og i dag anvendes af Grønlands Ombudsmandsinstitution. Det var også her, at Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) startede i 1984.

Ilinniarfissuaq (Lærerseminariet) blev grundlagt i 1847 og er landets ældste uddannelsesinstitution. Seminariebygningen i udkanten af Nuutoqaq er fra 1907 og indgik, med sin nordisk inspirerede arkitektur, i daværende Nuuk Kommunes byvåben. Bygningen fungerer i dag som administrationsbygning for den gymnasiale uddannelse, GUX. Seminariet blev i 2008 til et institut under – og flyttede til – Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet).

Annaassisitta Oqaluffia (Vor Frelsers Kirke) er Grønlands domkirke. Kirken blev bygget i 1848-49, og kirketårnet kom til i 1928. I tilknytning til kirken findes den gamle provstebolig fra 1847.

I Nuutoqaq findes en del bygninger opført i 1800-tallet, fx inspektørboligen og qivittoq-huset (begge fra 1831), proviantboden (1850), endnu et bødkerværksted (1887) og et mandskabshus fra 1848. Længere mod syd ligger den nuværende embedsbolig for landsstyreformanden, oprindelig opført i 1906 og anvendt som lægebolig. Derfor fremstår den i sundhedsvæsenets gule farve.

Regeringsbyen Nuuk

I 1911 fik Grønland to folkevalgte landsråd, et for Nordgrønland med sæde i Qeqertarsuaq (Godhavn) og et for Sydgrønland med sæde i Nuuk (Godthåb), der fungerede som rådgivere for den danske stat. Under 2. Verdenskrig blev administrationen samlet i Nuuk under ledelse af landsfogeden for Nordgrønland, Eske Brun, mens landsfogeden for Sydgrønland, Aksel Svane, varetog Grønlands interesser i Washington, og i 1940 etablerede USA et konsulat i Nuuk, som fungerede frem til 1953.

I forbindelse med Grønlandskommissionens store plan for modernisering af Grønland, G-50, blev det overvejet at flytte hovedstaden til en anden åbentvandsby, fordi kommissionen vurderede, at erhvervsgrundlaget for Nuuk var ringe. Men da de to landsråd formelt blev samlet til ét i 1950, fik det sæde i Nuuk, som samtidig fik status af hovedstad. Det samlede Landsråd fungerede frem til Hjemmestyrets indførelse i 1979 og var en væsentlig medspiller i moderniseringen af landet.

Naalakkersuisut har mange ansatte i centraladministrationen på adresser rundt i byen, men først og fremmest i to bygningskomplekser tæt på Nuutoqaq (Kolonihavnen): Tårnet i Nuuk Center fra 2012 og den oprindelige administrationsbygning opført etapevis i perioden 1966- 86 ved siden af. I sidstnævnte findes mødesalen for Inatsisartut (Grønlands parlament) med 31 medlemmer også placeret.

Organisationen for oprindelige folk i Arktis Inuit Circumpolar Council (ICC) har sit grønlandske kontor i Nuuk.

Byens udvikling og infrastruktur

Nuuk udviklede sig langsomt fra Hans Egedes tid og frem til omkring 1950; i 1947 boede der 985 indbyggere i kolonien.

På det tidspunkt bestod byen af Nuutoqaq (Kolonihavnen) med Lærerseminariet og små huse knyttet hertil samt en vej anlagt i 1930’erne til den nye Skibshavn på den modsatte side af næsset. Havneadministrationen havde til huse i den nu fredede bygning længst ude på kajen. Langs Aqqusinersuaq (Skibshavnsvejen) blev der efterhånden anlagt bygninger til administrative, handelsmæssige formål samt boliger, men bebyggelsen lå fortsat meget spredt.

Perioden 1950 til 1980

I bestræbelserne på at samle befolkningen på færre bosteder blev bydelen Qaqortoq (Myggedalen) etableret af Grønlands Tekniske Organisation (GTO) i løbet af 1950’erne, bl.a. for at tiltrække fangere fra de mindre bosteder, så de kunne indgå i fiskeriet eller arbejde i byen. Området består af enkelt- og dobbelthuse, hvoraf en del er blevet opdateret til moderne standarder.

Heliporten ved den nuværende fodboldbane og Inussivik blev anlagt i begyndelsen af 1960’erne, og den fungerede frem til, at byen fik sin lufthavn i 1979.

Qorsussuaq-skolen fra 1952 blev suppleret med to nye folkeskoler, Atuarfik Samuel Kleinschmidt (1967) og Ukaliusaq (1969). Qorsussuaq lukkede i 2011 og fungerer i dag som Grønlands Maritime Uddannelsescenter (Imarsiornermik Ilinniarfik).

Den første sportshal med en håndboldbane i fuld størrelse, Godthåbhallen, åbnede for Nuuks borgere i 1969. Det samme år var indbyggertallet i Nuuk 7.166.

På den anden side af højderyggen Quassunnguaq, der afgrænser byen mod øst, blev 400-rtalik-vejen etableret, i første ombæring til byens nye elværk (anlagt i 1975) og et erhvervsområde, begge i Sarfaannguit.

Tunnelen under Nuussuaq, det store næs, blev anlagt samtidigt for at give adgang til byens daværende affaldsdeponi på den anden side, hvor forbrændingsanlægget i dag ligger. Tunnelen er, dengang som nu, ensporet, selv om byens trafikanter længe har haft brug for to spor.

Blokkene Q, R, S og T på Tuapannguit, 1-10 og P på Narsarsuaq (Sletten) samt 11-16 på Qapiarfiusaaq (Radiofjeldet) blev opført af GTO i en intensiv anlægsperiode fra 1966 til 1974. Blok 17 afsluttede opførelsen af rækkehuse og boligblokke på Qapiarfiusaaq nogle år senere.

I perioden frem til 1979 blev byen på selve næsset efterhånden fuldt udbygget med skoler, boliger og en ny bymidte omkring byens nye rådhus fra 1980.

I 1979 åbnede Nuuk Lufthavn i området langs med Quassussuaq (Lille Malene), som på det tidspunkt var meget langt væk fra selve byen. Den lange vej til lufthavnen åbnede op for ny byudvikling, som begyndte i Nuussuaq, hvor de første beboere flyttede ind på Ole Brandt-ip Aqqutaa i 1979. I 1980 var indbyggertallet i Nuuk 9.077 – knap 20 % af den samlede befolkning.

Perioden 1980 til i dag

Bydelene Eqalugalinnguit og Paarnat fulgte sidst i 1980’erne, Siaqinneq og Kangillinnguit i 1990’erne og Qernertunnguit op i 00’erne, og endelig kom Issortarfimmut og Akunnerit til. Nuussuaq og de nævnte områder var fuldt udbyggede omkring 2010. Byudviklingen i Nuuk var – og er – fortsat primært drevet af manglen på boliger.

Som en forløber for de nye universitetsbygninger flyttede Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) i 1998 ind i deres nye bygning, opbygget i to stokke forbundet af en glasoverdækning, der, set indefra, kan opleves som en gletsjerspalte. Siden kom Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) til i 2007. Begge er fortsat under udbygning.

Omkring årtusindskiftet var der anlagt vej og byggemodnet til en byudvikling i Qinngorput for foden af fjeldet Ukkusissaq (Store Malene). Området fremstår fuldt udbygget med supermarkeder, lystbådehavn, skole, børneinstitutioner, spisesteder og boliger.

Den næste fase af byudviklingen i Nuuk kommer til at ske syd for Qinngorput på næsset neden for Ukkusissaq (Store Malene). Området er døbt Siorasiorfik og forventes at kunne rumme boliger, offentlig service og småerhverv for 2.000-3.000 borgere.

Også i den gamle bymidte foregår en kraftig byudvikling. Ældre og udtjente bygninger, som fx Blok P, Q, R, S og Blok 1, boliger på Ceresvej og nedslidte industri- og entreprenørbygninger, saneres og giver plads til nybyggerier. Områder inddrages på fjeldrygge og langs det nedlagte vandreservoir. Nye boliger opføres, typisk i form af tårne, men også store og små virksomheder bygger nye domiciler. På pladsen, hvor Blok P lå, engang Grønlands største boligblok, åbner landets største folkeskole forventeligt i 2024.

Skibshavnen i Nuuk er landets største og blev i 2017 udvidet med en separat containerhavn på Qeqertaq Avalleq (Fyrø) på den østlige side af havnebassinet.

En større udvidelse af Nuuk Lufthavn, bl.a. for internationale flyvninger, er igangsat og forventes taget i brug i 2024. Hoteller og særligt konferencefaciliteter og -kompetencer fylder meget i hovedstaden, og branchen forventer og forbereder sig til øget aktivitet, når den udvidede lufthavn åbner i 2024.

Også i hovedstaden leveres elektricitet, vand og varme af Nukissiorfiit. Siden 1991 har Nuuk fået sin strømforsyning fra vandkraftværket i bunden af Utoqqarmiut Kangerluarsunnguat (Buksefjorden) ca. 50 km sydøst for byen, og det dieseldrevne elværk på Sarfaannguit (Nordhavnen) fungerer i dag som nød-elværk. Med den støt stigende befolkning må såvel vandkraftværk som nødforsyning udbygges kontinuerligt for at sikre strøm til byens borgere og erhvervsliv.

Nuuk får sit drikkevand fra Qallusuaq (Cirkussøen) bag Quassussuaq (Lille Malene). Vandsøen blev senest opdæmmet i 2010 for at øge volumenet og dermed efterkomme behovet.

Stort set hele byen er tilsluttet kloakering, der håndterer alle former for spildevand, som udledes urenset i fjorden. Enkelte husstande har slamtank og endnu færre tørkloset.

Byens varmeforsyning er en kombination af fjernvarme, elvarme samt decentrale eller individuelle oliefyr og varmekedler.

Byens kommunikationslinjer til omverdenen blev markant forbedret, da søkablet med forbindelse til Qaqortoq, Canada og Island åbnede for trafik i 2008. Det samme søkabel betød nye erhvervsmuligheder inden for it-branchen. I Nuuk findes der to-tre store it-virksomheder med kunder nationalt og internationalt og en underskov af mindre virksomheder.

Nuup Bussii er Grønlands største bybusselskab og har fire-fem ruter, der dagligt bringer passagerer rundt i byen fra tidlig morgen til midnat. Derudover findes der to store taxaselskaber.

Natur og naturgeografi

Med få undtagelser er det kun, hvor der findes stejle fjelde, søer og elve, at byen efterlader plads til naturen. Der findes en langrendsløjpe, og en kyststi er påbegyndt i 2018. Stien er planlagt til at nå hele vejen rundt langs byens kystlinje, som markerer byens samspil med fjordsystemet.

Fjordsystemet Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) er et af verdens største, ca. 9.000 km² , eller omtrent på størrelse med Sjælland, Møn, Lolland og Falster tilsammen. Det byder på rige muligheder for fangst og fiskeri, såvel for erhvervsfangere som fritidssejlere, samt storslåede naturoplevelser med sejlløb mellem de store øer, utallige forbjerge, høje og stejle fjelde og isfjorden i bunden af det hele. Det er en vigtig del af forklaringen på, at der findes langt over tusind fritidsbåde og to lystbådehavne i Nuuk.

Nuup Kangerlua er også kulturoplevelser: efterladenskaber fra nordboernes Vesterbygden, nedlagte bygder, der fungerer som lejrskole eller feriebyer, og en geologi, der går så langt tilbage i tid, at den bidrager til forståelsen af Jordens tidligste historie.

Byens vartegn, fjeldet Sermitsiaq (Sadelø), ligger yderligt i fjordsystemet og kan med sin højde på 1.210 m ses fra det meste af byen.

Befolkningsudvikling, kultur og sundhed

Byens befolkningstilvækst antages at fortsætte, men kommunens målsætning om 30.000 indbyggere i 2030 er næppe realistisk. Den nye lufthavn vil dog med stor sandsynlighed tiltrække både turister og erhverv, og dermed vil der blive skabt flere arbejdspladser til byen. Tendensen med, at folk flytter fra bygder og mindre byer til hovedstaden, ser ikke ud til at ændre sig foreløbig.

Uddannelsesmuligheder

Nuuk er en stor uddannelsesby med studerende fra hele landet, der kommer for at tage en uddannelse på GUX Nuuk (Midtgrønlands Gymnasium), en handelsuddannelse på Niuernermik Ilinniarfik (Handelsskolen) eller en faguddannelse på Saviminilerinermik Ilinniarfik (Jern- og Metalskolen), hvor man bl.a. kan uddanne sig til mekaniker, elektriker og smed eller inden for transport og logistik mv.

Imarsiornermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) tilbyder uddannelser inden for søfart, fiskeri og fangererhvervene.

Peqqissaanermik Ilinniarfik (Center for Sundhedsuddannelser) tilbyder uddannelse som sundhedshjælper, sundheds- eller klinikassistent, portør, tandplejer og specialiseringer. På Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) kan der studeres Kultur- & Samfundshistorie, Samfundsvidenskab eller Sprog, Litteratur & Medier. Uddannelser til journalist, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske og præst hører også til på universitetet. Ph.d.-studerende og forskning er i fremgang.

Skuespillerskolen blev sammen med Nunatta Isiginnaartitsisarfia (Grønlands Nationalteater) opstartet i 2011.

Der er mange kollegier rundtomkring i byen, men sjældent nok til at dække den store efterspørgsel.

Der findes fem kommunale folkeskoler og en international friskole (NIF) i Nuuk.

Kulturinstitutioner

Ud over Grønlands Nationalmuseum findes der i byen: Nuuk Kunstmuseum, Nuuk Lokalmuseum og Niels Lynges Hus, der alle drives af Kommuneqarfik Sermersooq.

Kunstmuseet blev etableret af Svend Junge i 2005 med det formål at arrangere udstillinger og fremvise hans store kunstsamling for publikum. I 2007 overgik museet til kommunen. Derudover er bygningen interessant, da den tidligere har fungeret som kirke, klinik og meget andet.

Nuuk Lokalmuseum er beliggende i Nuutoqaq (Kolonihavnen) i byens gamle bådeværft. Den faste udstilling har fokus på formidling af tiden fra 1950’erne og frem, hvor Nuuk for alvor blev Grønlands hovedstad. Herudover afholdes skiftende udstillinger og arrangementer.

Niels Lynges Hus er et tidstypisk selvbyggerhus fra 1950 og har tilhørt præsten Niels Lynge, som også var en kendt maler og digter. Huset står, som da det var beboet af Niels Lynge og hans familie, og det giver et fint blik ind i et privat hjem fra 1950’erne.

En af Niels’ sønner var Hans Lynge, en meget anerkendt forfatter, billedhugger og maler. Han stod for de 13 gobelinfriser, der udsmykker byrådssalen i Nuuk (1982-87), og har lagt navn til Atuarfik Hans Lynge, folkeskolen i Qinngorput.

Hovedstaden fik i 1997 kulturhuset Katuaq, som arrangerer udstillinger, koncerter og teaterforestillinger og afholder konferencer og andre kulturarrangementer; fx har Nuuk International Film Festival siden 2017 årligt inviteret til en festival, som viser film fra arktiske filmskabere typisk i Katuaqs store sal, der er en moderne premierebiograf.

Nunatta Isiginnaartitsisarfia er en selvstændig offentlig institution. Teateret producerer hvert år tre-fem forestillinger.

Sportsforeninger

I Nuuk er der mange sportsforeninger og rige muligheder for at dyrke sport både inde og ude, sommer og vinter. Der findes langrendsløjper, en skilift på Quassussuaq (Lille Malene), en nihullers golfbane, en ridebane med islandske heste, utallige kunstgræsbaner, ligesom skaterparker og BMX-baner er kommet til. I forbindelse med afholdelsen af Arctic Winter Games i 2002 blev multihallen Inussivik opført. Hallen er Grønlands største og blev i øvrigt genanvendt til Arctic Winter Games i 2016.

Sundhed og pleje

Landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital, ligger i Nuuk. Under tuberkuloseepidemien i Grønland blev der oprettet et nationalt tuberkulosesanatorium, hvor det nyere landshospital i dag ligger. Sanatoriet blev i folkemunde til det mere mundrette navn Sana – et navn, der fortsat anvendes af Nuuks borgere om hospitalet. En integreret del af hospitalet er Grønlands Diabetes Center. En donation fra Novo Nordisk har nu sikret et selvstændigt byggeri til behandling og forskning i diabetes samt rådgivning i sund livsstil. Byggeriet forventes påbegyndt i 2023 der, hvor brandstationen ligger i dag – ikke langt fra hospitalet.

Der er i Nuuk to alderdomshjem med tilsammen 76 pladser.

Erhvervsliv

Som Grønlands hovedstad har Nuuk med Selvstyrets og kommunens administration mange offentligt ansatte. Af samme årsag har mange af landets store virksomheder, private såvel som offentlige, hovedsæde i Nuuk.

Inden for transport og håndtering af gods og passagerer gælder det Air Greenland, Royal Arctic Line, Arctic Umiaq Line (kystpassagerskibe) og Sikuki Harbour (havnedrift i Nuuk), Visit Greenland (turismestrategi og markedsføring), Mittarfeqarfiit (drift af lufthavne) samt Kalaallit Airports A/S (nye lufthavne mv.).

De vigtige forsyningsvirksomheder, Nukissiorfiit og Tusass (Tele Post Greenland), har ligeledes hovedkontor og udviklingsafdeling i Nuuk.

Kortlægning, forskning og monitorering af det fysiske miljø i hele landet varetages og koordineres fra Nuuk af Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser).

Landets to banker og mange forsikringsselskaber, advokater og revisionsfirmaer har hovedsæde i byen.

Nuuk Imeq, der leverer øl og vand til alle byer og bygder underlagt det grønlandske returpantsystem, har opereret fra Nuuk siden produktionsstarten i 1989.

Royal Greenland og Polar Seafood har begge hovedkontor og fiskefabrikker i tilknytning til havnen i Nuuk. Samlet beskæftiger fiskeindustrien flere end 700 medarbejdere i byen og omsætter for mange millioner kroner.

Råstofudvinding beskæftiger samlet 65 personer i byen, heraf langt de fleste i stenbrud, der forsyner byggebranchen, fx udvidelsen af Nuuk Lufthavn. I nærheden af bygden Qeqertarsuatsiaat syd for Nuuk ligger en rubinmine drevet af Greenland Ruby A/S, som beskæftiger 10-20 lokale medarbejdere.

Grønland har få landsdækkende medier, og de opererer alle fra Nuuk. Det gælder public service-stationen KNR, der leverer tv, radio og internetnyheder, og det uafhængige mediehus Sermitsiaq.AG, der producerer og leverer nyheder på nettet og udgiver de to landsdækkende aviser AG og Sermitsiaq samt den lokale Nuuk Ugeavis.

Centrale områder for Grønland under den danske stat styres fra Nuuk. Det gælder fx Arktisk Kommando og Grønlands Politi, herunder store dele af landets katastrofeberedskab i tæt samarbejde med de grønlandske myndigheder. Endvidere driver Kriminalforsorgen en åben og en lukket anstalt i Nuuk. Sidstnævnte blev indviet i 2019 i en nybygget og topsikret bygning, der betyder, at Grønland for første gang kan opbevare forvaringsdømte i landet, som tidligere har siddet i arrest i Danmark.

Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole og består af fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Såvel Landsretten, Retten i Grønland som Sermersooq Kredsret har hjemme i Nuuk. Af samme grund har de fleste advokatfirmaer i Grønland hovedkontor i Nuuk.

Bygge- og anlægsbranchen har siden 1950’erne været stor og aktiv i Nuuk. Der bygges uafbrudt, og og branchen har ofte flere opgaver, end de har folk til.

En mangfoldighed af små og mellemstore virksomheder og iværksættere inden for gartneri, mode, både, biler, sportsbeklædning og musik bidrager til det samlede billede af byens erhvervsliv.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer med arbejdssted i byen Nuuk, bygderne samlet i Nuuk distrikt og hele Grønland, 2020.
.

Byens mangfoldighed

Nuuks borgere, byens udtryk og klima er kendetegnet ved mangfoldighed. Byens borgere (kaldet nuummiut) består af inuit, danskere (og en blanding af de to), faste tilflyttere særligt fra Norden og fra asiatiske lande som fx Filippinerne og Thailand, men også fra lande som Tyskland, England, USA og flere til. De mange forskellige nationaliteter betyder i praksis, at engelsk er byens tredje hovedsprog, efter grønlandsk og dansk.

Byens klima kan variere fra hård kuling og nedbør til skyfrit og vindstille på den samme dag. I februar, den koldeste måned, er gennemsnitstemperaturen -8,3 °C, og i juli, den varmeste måned, er den 7,0 °C. Turister er begyndt at få øjnene op for de særlige oplevelser, som den lille arktiske hovedstad med det store fjordsystem kan tilbyde.

Byens udtryk er en blanding af tusinde år gamle inuittraditioner, bygninger og sædvaner fra kolonitiden og et moderne byliv med restauranter, caféer, koncerter, teater, biograf og sportsbegivenheder. Der afvikles efterhånden en del kultur- og filmfestivaler, ligesom nationale og internationale konferencer, fx inden for forskning og erhvervsudvikling, tilføjer nye facetter, der ændrer byens udtryk.

Videre læsning

Læs mere om Grønlands kommuner og byer

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kommunerne og byerne

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig