Ilulissat i maj.
.

Ilulissat, bykort. 1-2) Fiskefabrik. 3) Hotel Hvide Falk. 4) Hotel Icefiord. 5) Hotel Avannaa. 6) Hotel Arctic. 7) Sygehus. 8) Idrætshal. 9) Isfjordscenter. 10) Knud Rasmussens fødehjem (museum). 11) Socialpædagogisk seminarium. 12) Erhvervsskole. 13) Rådhus. 14-15) Folkeskole. 16) Ilulissat Museum. 17) Vandreservoir. 18) Zion Kirke. 19) Qullisat Kirke. 20) Forsamlingshus.

.

Befolkningsudviklingen i Ilulissat 1886-2021.

.

Krydstogtskib ud for Hotel Artics moderne igloer i Ilulissat. Byens store attraktion er Kangia (Ilulissat Isfjord), hvor de enorme ismasser fra verdens største bræ, Sermeq Kujalleq, presses ud mod havet. 5 km ud for fjordens munding ligger Iluliarsuit (Isfjeldsbanken), hvor de største isfjelde strander, så fjorden til tider pakker tæt, indtil isfjeldene kælver og skubbes ud over banken.

.

Ilulissat set fra luften. I baggrunden ses Kangia (Ilulissat Isfjord) og de mange store isfjelde, som den sender ud i Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt).

.

I Ilulissat er der to grundskoler; Atuarfik Mathias Storch med omkring 310 elever, og Atuarfik Jørgen Brønlund med omkring 305 elever.

.

Ilulissat er Grønlands tredjestørste by og ligger i bunden af Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt) lige nord for mundingen af Kangia (Ilulissat Isfjord). Ilulissat betyder »isfjelde«.

Den store bræ Sermeq Kujalleq i bunden af Kangia er verdens mest produktive og bevæger sig med 40 m i døgnet. Bræen kælver omkring 46 km3 is om året og skaber isskosser og isfjelde i alle størrelser, heraf nogle enormt store. De største isfjelde strander på en banke ca. 5 km ud for fjordens munding. Det får periodisk Kangia til at pakke tæt, indtil de strandede isfjelde kælver (kæntrer og bliver mindre) og skubbes forbi banken, så fjorden pludselig »skyder ud«.

Byens danske navn er Jakobshavn, opkaldt efter købmanden Jacob Severin, der grundlagde stedets første handelsstation i 1741.

Ilulissat er hovedbyen i Avannaata Kommunia. Der bor 349 i distriktets fire bygder og 4.710 i hovedbyen.

Ilulissats historie

Isen, der frigiver ilt og næringsstoffer, bidrager til et ekstraordinært stort dyreliv i fjorden, så der har været flere og efter datidens målestok store bosætninger ved fjordens munding. Saqqaq-folket blev efter et kortere tomrum fulgt af Dorset-folket, og derefter fulgte en længere årrække uden bosætninger, indtil inuit slog sig ned ca. 1150.

En af landets største kendte inuitbopladser er Sermermiut (Gletsjerfolkets sted) ved mundingen af Kangia på fjordens nordside få kilometer fra det nuværende Ilulissat. Fra 1600-tallet fik befolkningen her stadig hyppigere kontakt med europæiske hvalfangere og tuskhandlede med dem.

Etableringen af handelsstationen i 1741 gav mere stabile handelsmuligheder for inuit, der med bl.a. spæk, skind og stødtænder fra fx hvalros byttede sig til skydevåben, isenkram og perler. Langsomt begyndte befolkningen ved Sermermiut at flytte de få kilometer til kolonien med dens handelsstation, der i 1805 havde 86 indbyggere.

I 1848 blev der etableret et seminarium for kateketer, der medførte en kulturel opblomstring.

De sidste beboere flyttede fra Sermermiut i 1850, og koloniens indbyggertal nåede 262. Allerede 30 år senere var indbyggertallet vokset til 418. Med de mange mennesker og den store indhandling af spæk og skind blev fangstoplandet for lille, og der var perioder med sult og nød. For at sprede befolkningen blev der oprettet nye handelspladser i kolonidistriktet. I 1867 blev Ilulissat ramt af et alvorligt tuberkuloseudbrud, og en tredjedel af befolkningen døde.

I takt med udbredelsen af petroleum og andre råolieprodukter i Europa faldt efterspørgslen efter spæk betydeligt. Som erstatning for indtægter fra sælfangst blev langlinefiskeri af grønlandshaj fra 1890’erne den primære indtægtskilde, hvor leveren blev eksporteret på grund af det store olieindhold. Hajfiskeriet blev i høj grad suppleret med langlinefiskeri efter hellefisk fra fjordisen til eget forbrug og fodring af hunde, og en gradvis eksport til Danmark begyndte – med 22 tons hellefisk indhandlet i 1899. Således begyndte omstillingen fra fangertilværelse til fiskeri tidligere i Jakobshavnsområdet end i resten af landet. Det betød, at befolkningen i langt højere grad gik over til pengeøkonomi, fordi mulighederne for selvforsyning er mindre som fisker end ved sælfangst.

Med fiskeri som det nye hovederhverv ændredes bosætningspolitikken, og i mellemkrigsårene ønskede de danske myndigheder at samle en større del af distriktets befolkning i Ilulissat. I 1938 boede der 528.

Afkoloniseringen og moderniseringen efter 2. Verdenskrig styrkede Danmarks ønske om at samle befolkningen, bl.a. for at kunne intensivere fiskeriet. På samme tid kom der store mængder torsk til Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt), og torskefiskeriet satte yderligere gang i den økonomiske og befolkningsmæssige vækst, samtidig med at hellefisken fik mindre betydning. Men torskeeventyret varede ikke længe, og allerede i 1960’erne begyndte torsken at forsvinde fra Qeqertarsuup Tunua. På samme tid begyndte der at komme gang i kutterfiskeriet af rejer, der havde langt større økonomisk betydning end torsken. Aktiviteten nødvendiggjorde, at der i 1960 blev bygget en Atlantkaj og i 1961 en dæmning til vandreservoiret for at sikre vandforsyningen. I 1962 etablerede Den Kongelige Grønlandske Handel (KGH) en egentlig fiskefabrik, der i 1969 blev udvidet for at forøge rejeproduktionen. Foruden rejer blev der produceret frossen torsk, havkat, hellefisk mv., og fabrikken beskæftigede 200 medarbejdere i sæsonen. I 1967 blev en privat fiskefabrik, der producerede rejer og frosne hellefiskefileter, etableret.

Udviklingen medførte stor byggeaktivitet, og i 1969 beskæftigede 20 håndværksmestre i alt 113 ansatte, hvoraf en stor del kom fra Danmark. I en intensiv periode blev meget af byens centrale infrastruktur etableret, som heliporten (1965), Hotel Hvide Falk (1970), byens to store folkeskoler (1974 og 1977), sportshal (1976) samt flere store boligkomplekser. Der kom vandforsyning og kloak i dele af byen, og sygehuset blev udvidet (1980).

I forbindelse med den danske stats tvangslukning af kulminebyen Qullissat i 1972 blev mange af indbyggerne flyttet til Ilulissat og de fleste bosat i boligblokke i en bydel, der af mange siden blev kaldt Qullissaaqqat (Lille Qullissat).

I 1968 var der 2.382 indbyggere, og i 1977 var byens befolkning vokset til 3.572. Fra midten af 1980’erne kom der igen gang i fiskeriet efter hellefisk, og i 1998 etablerede Royal Greenland en hellefiskefabrik. I 2010 grundlagde en gruppe lokale fiskere hellefiskefabrikken Halibut Greenland for at skabe konkurrence til Royal Greenland.

Turismeudvikling i Ilulissat

Tidligere var Sydgrønland den primære turistdestination, men op gennem 1980’erne skiftede turisterne fokus, og Ilulissat med Kangia (Isfjorden) blev landets mest besøgte turistby. En udvikling, der gradvis blev understøttet af turismerelateret infrastruktur. I 1984 blev Ilulissat indenrigslufthavn etableret ca. 3 km nord for byen, og Air Greenland åbnede Hotel Arctic langs vejen til lufthavnen. I de kommende år etablerede flere turudbydere sig i byen. Den øgede aktivitet førte til større efterspørgsel på overnatningsmuligheder, hvorfor en håndværkerindkvartering fra bygningen af lufthavnen blev omdannet til vandrehjem. Gennem de seneste årtier er Hotel Icefiord og Hotel Avannaa åbnet, og samtlige hoteller i byen har gennemgået udvidelser. Kapaciteten blev igen øget i 2021 med åbningen af Hotel Ilulissat centralt i byen. I dag har Ilulissat fem hoteller, fire guesthouses/hostels samt flere bed & breakfast.

Interessen for at besøge Ilulissat blev kun forstærket, da The World Heritage Committee i 2004 optog Kangia (Ilulissat Isfjord) på UNESCOs verdensarvsliste. I et partnerskab mellem Grønlands Selvstyre, Avannaata Kommunia og Realdania åbnede Ilulissat Isfjordscenter i 2021. Centeret har modtaget meget international og national opmærksomhed for sine arkitektoniske kvaliteter og som formidlingscenter for Kangia (Isfjorden) samt områdets kultur, natur og historie.

En anden attraktion er museumsområdet med flere af de gamle kolonihuse, herunder Knud Rasmussens fødehjem.

Ilulissats geografi og infrastruktur

Ilulissat og det omkringliggende landskab er karakteriseret af lave og bløde isskurede fjelde og store sletter. Byen er relativt plan uden store højdeforskelle, bortset fra at plateauet falder relativt stejlt ned mod havnen. Arkitektonisk er byen en blanding af enfamilieshuse, rækkehuse, nyere etageejendomme samt boligblokke fra moderniseringsperioden med den danske centraliseringspolitik. Gennem de seneste årtier er byen blevet udvidet mod nord ud langs vejen til lufthavnen.

Størstedelen af byens boliger er tilsluttet vandnettet, og der er rigeligt vand i oplandet til at forsyne byen, men i perioden med tøbrud kan vandkvaliteten være udfordret. Omkring tre fjerdedele af byen er kloakeret, mens de øvrige borgere har slamtank eller tørkloset og natrenovation. I de ukloakerede områder, primært i byens vestlige del, udledes det grå spildevand fra vask og bad direkte til terræn.

Den overvejende del af byens veje er asfalterede, og de centrale veje har gadebelysning. Vejen Kussangajaannguaq, der går fra pladsen oven for havnen i sydlig retning mod Kangia og UNESCO-området, er en yndet gåtur for de mange turister. Derfor er størstedelen af de 20 turistbureauer og turudbydere samt en stor del af byens butikker placeret langs vejen.

Ilulissat forsynes med elektricitet fra vandkraftværket ved Paakitsoq ca. 45 km nordøst for byen. Byen bruger under 60 % af værkets kapacitet, og værket vil derfor kunne understøtte en større byudvidelse.

Ilulissat sygehus fungerer som distriktssygehus for Avannaata Kommunia. I afgangsklasserne underviser de to folkeskoler også eleverne fra distriktets fire bygder. Perorsaanermik Ilinniarfik (Socialpædagogisk Seminarium) ligger i Ilulissat og er byens eneste videregående uddannelsesinstitution.

Royal Arctic Line anløber Ilulissat ugentligt med containerskib, der i vinteren dog kan blive aflyst pga. is. I sommerhalvåret er byen den nordligste destination for Arctic Umiaq Lines kystpassagerskib, og Disko Line har med mindre skibe passagersejlads til de øvrige byer og bygder i Qeqertarsuup Tunua (Disko Bugt). På alle hverdage er der indenrigsfly til Kangerlussuaq og de fleste større byer, og om sommeren er der tillige flyforbindelse til Reykjavik. I vinterhalvåret er der helikopterforbindelse til distriktets bygder og de af byerne i Qeqertarsuup Tunua, der ikke har landingsbane.

Der er for indeværende ved at blive bygget en international lufthavn ved Ilulissat, der forventes at stå færdig i 2024. Lufthavnen skal efter planen have forbindelse til Danmark i sommermånederne, og der arbejdes på at etablere sommerforbindelse til andre europæiske og amerikanske destinationer. I 2022 påbegynder kommunen udvidelsen af den eksisterende lufthavnsvej til to spor på hele strækningen.

I forbindelse med den kommende lufthavn planlægger kommunen en vej øst om den eksisterende lufthavn samt arealer til en ny erhvervshavn nord for lufthavnen, fordi de fysiske rammer vanskeliggør en udvidelse af den eksisterende havn og begrænser fiskefabrikkernes muligheder. Dertil er Nordre Næs og området omkring drikkevandssøen udpeget til fremtidige bolig-, center- og erhvervsområder, hvor byggemodningen er begyndt ved drikkevandssøen.

UNESCO-området hindrer en byudvikling i sydlig retning, men den primære hindring er drikkevandssøerne og de omkringliggende vandspærrezoner nordøst for byen. Derfor arbejdes der på at benytte andre søer og dermed flytte vandspærrezonen længere ind i baglandet.

Erhverv i Ilulissat

Fiskeri efter hellefisk og rejer er Ilulissats absolut største indtægtskilde, hvortil kommer turismen.

Hellefisken fanges primært med langline fra åbne joller i nærheden af banken ud for Kangia (Ilulissat Isfjord). Om vinteren anvendes langline fra isen på Kangia, hvortil der køres med hundeslæde. Rejer fanges derimod fra trawlere. Royal Greenland producerer primært frosne pillede rejer og i noget mindre omfang hellefisk og har op til 120 medarbejdere. Halibut Greenland, der har op til 40 medarbejdere, forarbejder primært hellefisk. I 2020 blev der i alt indhandlet 21.749 tons fisk og skaldyr i Ilulissat og tilhørende bygder. Heraf udgjorde rejer 63% af den samlede mængde og hellefisk 33%. Indhandlingsværdien for hellefisk er højere og udgjorde 154,7 mio. kr. og for rejer 132,3 mio. kr.

Den samlede arbejdsstyrke i Ilulissat er 2.425 personer. Beskæftigelsesmæssigt er den største branche offentlig forvaltning og service, herunder uddannelse og sundhedsvæsen, der bidrager med 40 % af byens arbejdspladser. Trawlerfiskeri og det kystnære fiskeri samt fiskeforarbejdningen og følgeerhverv bidrager med ca. 25 % af arbejdspladserne, mens handel mv. udgør 10 %, transportsektoren 6 %, bygge og anlæg 9 %. Den samlede beskæftigelse inden for turismesektoren inklusive overnatning og restauration udgør ca. 7 % i lavsæsonen og ca. 14 % i højsæsonen.

Der er tre større supermarkeder og flere mindre købmandsbutikker i byen, en række tøj-, elektronik- og souvenirforretninger samt restauranter og mindre spisesteder. Der findes ligeledes nogle barer, primært på hotellerne, der sammen med spillestedet Naleraq udgør byens natteliv.

Inden covid-19 medførte en opbremsning i den internationale turisme, var der i 2019 31.103 overnattende gæster i Ilulissat, hvoraf 11.844 var fra Grønland. Samme år var der 14.762 krydstogtturister.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer med arbejdssted i byen Ilulissat, bygderne samlet i Ilulissat distrikt og hele Grønland, 2020.

.

Videre læsning

Læs mere om Grønlands kommuner og byer

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kommunerne og byerne

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig